Siirry sisältöön
Tietopankki
Päivi Kurikka
Julkaistu 19.01.2021

Kuntalaisten osallisuus ja kuuleminen kunnan päätöksenteossa

Kuntalaisille on tarjolla runsaasti tapoja osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Koko yhteiskunta hyötyy kuntalaisten vahvasta osallisuuden kokemuksesta ja aktiivisesta osallistumisesta.

Kansalaisten perusoikeudet on määritelty perustuslaissa, kuntalaissa ja lukuisissa erityislaeissa. Näihin oikeuksiin kuuluu myös oikeus vaikuttaa omaan elämään kuuluviin asioihin. Kunnan perustehtävänä on pitää huolta kuntalaisten hyvinvoinnista. Kunta järjestääkin lähes kaikki kuntalaisten peruspalvelut.  

Kuntalaki kannustaa osallistumaan 

Kuntalaisten oikeudesta osallistua säädetään kuntalain (410/2015) 22 §:ssä. Sen mukaan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua kunnan toimintaan. Kunnanvaltuuston on pidettävä huolta siitä, että kuntalaisille on tarjolla laajasti ja monipuolisesti erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia.  

Laki ei kuitenkaan määrittele sitä, miten tämä tehdään, vaan esittää vain ehdotuksia osallistumisen tavoista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: 

  1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja 
  2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa 
  3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin
  4. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun
  5. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa sekä
  6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Kunnalla on siis melko vapaat kädet päättää siitä, miten asukkaita kannustetaan osallistumaan. 

Osallistumista monella tasolla 

Osallisuutta ja osallistumista voidaan kunnissa edistää usealla eri tavalla. Puhutaan tieto-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimintaosallisuudesta. Kunnan tulee tarjota asukkaille riittävästi, selkeästi ja monikanavaisesti tietoa palveluista ja mahdollisuuksista osallistua palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Asukkaille tulee olla tarjolla myös riittävästi tapoja vaikuttaa päätöksenteon valmisteluun. Kunnilla on merkittävä rooli asukkaiden omatoimisen osallistumisen edistämisessä.

Kaikilla on oikeus tulla kuulluksi ja osallistua 

Osallisuus ja osallistuminen eivät toteudu, jos ne eivät lähde rakentumaan yksilöstä ja hänen elämänhallinnastaan. Turvattu toimeentulo ja kokemus omasta hyvinvoinnista tuottaa kykyä toimia omaehtoisesti lähiympäristössä. Tämä ilmenee laajemmin yhteisöihin sitoutumisena, luottamuksena ja haluna vaikuttaa koko yhteiskunnassa. 

Laajasti ollaan sitä mieltä, että tarvitsemme enemmän ymmärrystä niistä palvelutarpeista, joita eri kuntalaisilla on. Tarvitaan myös saumattomampia palvelupolkuja, yhteiskehittämistä ja hyvin toimivia kohtaamisia. Näistä meillä on hyviä kokemuksia Turusta CoSIE-hankkeessa, jossa etsittiin julkisen sektorin kehittämistyöhön uusia ideoita.  

Asukkaiden osallistuminen palvelujen suunnitteluun auttaa kuntia ymmärtämään paremmin erilaisten kuntalaisten palvelutarpeita. 

Kuntalaisilla on paljon mahdollisuuksia osallistua 

Osallisuus on osa kuntademokratiaa, ja kunnissa ja kaupungeissa osallistetaan asukkaita mittavassa määrin. Kunnat ovat toteuttaneet ja toteuttavat runsaasti erilaisia projekteja ja kehittämishankkeita, joilla haetaan uusia toimintatapoja vahvistaa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Esimerkiksi osallistuva budjetointi antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua kunnan talouden ja verovarojen käytön suunnitteluun ja ideointiin (ks. esim. Helsingin kaupungin verkkosivuilta). Kumppanuuspöytä taas on löyhä rakenne, jossa eri toimijat (asukkaat, järjestöt, paikallisyhdistykset, kunta, kuntayhtymä, oppilaitokset, yritykset jne.) pohtivat yhteistuumin tietyn palvelun tai laajemmin ihmisten elinympäristön kehittämistarpeita ja etsivät näihin yhdessä ratkaisuja (ks. esimerkki Pieksämäkeläiset-verkkosivuilta).

Osallisuudesta ja osallistumisesta on hyötyä 

Koko yhteiskunta hyötyy vahvasta osallisuuden kokemuksesta ja aktiivisesta osallistumisesta sekä talouden että demokratian näkökulmasta. Asukkaiden osallistuminen palvelujen suunnitteluun auttaa kuntia ymmärtämään paremmin erilaisten kuntalaisten palvelutarpeita. Se auttaa uudistamaan palvelutuotantoa ja tekemään oikeita asioita. Sitä kautta tekemisen tuottavuus ja palvelujen laatu paranevat. Merkittävä vaikutus osallisuudella on myös siihen, että se vähentää valituksia kunnan toiminnasta ja tehdyistä päätöksistä. 

Asukkaiden, myös heikommassa asemassa olevien, osallistuminen palvelujen suunnitteluun tuo arvokasta kokemusasiantuntijuutta kunnan viranhaltijoille ja poliittisille päättäjille. Toisin sanoen se mahdollistaa organisaatiotason innovaatioiden lisääntymistä. 

Päivi Kurikka

erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Lue lisää: