Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 12.11.2020

Osallisuus ja osattomuus

Osallisuus on yhteyttä. Sen puuttuminen on lamauttava kokemus.

Osallisuudella voidaan tarkoittaa kuulumisen, mukanaolon tunnetta. Ihminen kokee olevansa osallinen omassa yhteisössään ja suomalaisessa yhteiskunnassa, kun hän tekee työtä, harrastaa, osallistuu ja vaikuttaa. Valtaosa suomalaisista kokee tällaisen osallisuuden tunteen.

Osallisuus on yhteyttä, sitoutumista ja vastuunottoa

Riikka Haahtelan (2004) mukaan osallisuus on vahvasti kokemuksellista ja jaettua. Siinä on kysymys syvällisestä, viime kädessä identiteettiin ulottuvasta kokemuksesta tai jäsenyyden tunteesta yhteisössä ja mahdollisuudesta olla rakentavasti mukana yhteisöllisissä prosesseissa.

Paavo Viirkorven (1993) mukaan osallisuus merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista. Osallisuuden lähtökohtana voi pitää yhteisen tietämyksen jakamista.

Sisäasiainministeriön osallisuushankkeessa osallisuus jaettiin tieto-, suunnittelu-, päätös- ja toimintaosallisuuteen.

  • Tieto-osallisuus liittyy kuntalaisten oikeuteen saada tietoa, kuntalaisten kuulemiseen ja kyselyihin vastaamiseen.
  • Suunnitteluosallisuus turvaa kuntalaisille oikeuden saada tietoa ajankohtaisista hankkeista ja osallistua kunnallisiin suunnitteluprosesseihin.
  • Päätösosallisuus tarkoittaa palveluiden käyttäjien päätösvaltaa palveluiden tuottamisessa.
  • Toimintaosallisuus liitetään kuntalaisten omaan toimintaan elinympäristössään.

Osattomuus on lamauttava kokemus

Osallisuuden vastinparina on osattomuus. Se viittaa siihen, että yksilö ei ole osallinen joistakin yhteiskunnassa tärkeinä pidetyistä asioista. Ihminen voi olla osaton sosiaalisista suhteista, työmarkkinoista, taloudesta tai yhteiskunnan demokraattisesta järjestelmästä. (Seppänen 2001)

Työttömät ja syrjäytyneet ihmiset kokevat usein olevansa ulkopuolisia ja ulos sysättyjä. Tällainen ei-osallisuus on ihmiselle lamauttava, jopa traumatisoiva kokemus. Sosiaalisena olentona ihminen haluaa kuulua, olla mukana, kokea osallisuutta. Se on yksi hyvän elämän perusedellytyksistä.

Sisältö pohjautuu Aaro Harjun tekstiin ”Osallisuus”, joka on julkaistu aiemmin tällä sivustolla.

Lue lisää: