Siirry sisältöön
Tietopankki
Aaro Harju
Julkaistu 26.11.2020

Identiteeteistä on tullut epävarmoja

Nykypäivänä ihmisten identiteetit ovat pirstaleisia ja kerrostuneita. Se tuottaa vaikeuksia niille, jotka ovat muutoinkin epävarmoja identiteetistään.

Määritämme usein itsemme suhteessa toisiin sen mukaan, ketä ja mitä me emme ole. Tämä on tapa ilmoittaa muille ja samalla vahvistaa itselle, kuka minä olen ja kuinka minä asemoin itseni suhteessa muihin. 

Identiteetti määritellään yleensä persoonallisuudesta johdettuna, sisäisenä asiana. Tämän individualistisen lähestymistavan ohella on tärkeää ottaa huomioon se, että identiteetit sijoittuvat aina laajempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Identiteetti muotoillaan ja koetaan näiden sisäisten ja ulkoisten tekijöiden leikkauspisteessä. 

Identiteetti kiinnittää ihmisen yhteisöön

Identiteetin avulla ihminen määrittää oman itsensä ja oman paikkansa yhteisössä ja maailmassa. Jos identiteetti on hukassa, ihminen on kuin ajopuu. Hän ei ohjaa omaa elämäänsä. Ihminen voi kokea myös irrallisuutta. Hän ei koe kuuluvansa mihinkään. Identiteettien pirstoutuminen on tänä aikana todellinen uhka, kun elämä on muutenkin vaativaa nopeassa muutoksessa.

Richard Sennett kysyykin, millä tavalla ihmiset voivat luoda identiteettiään ja elämänhistoriaansa nykyisessä pirstaleisessa ja katkonaisessa yhteiskunnassa. Kun mitään ei koeta pysyväksi, sitoutumisen, luottamuksen ja lojaalisuuden kaltaiset arvot rapautuvat ja ennakoimattomuus ja turvattomuus lisääntyvät. 

Nykyaikana identiteetit ovat epävarmoja

Ihmisten identiteetit ovat nykyisin avoimia, fragmentoituneita ja monikerroksisia. Identiteetti ei ole valmiiksi annettu asia, vaan paremminkin prosessi. Ihmisten identiteetit muuttuvat elämäntilanteiden muutoksen kanssa. Ne ovat vahvasti kontekstisidonnaisia. Tariq Ramadan väittää, että jokaisella meillä on monenlaisia ja muuttuvia identiteettejä, mutta konteksti määrittää, mitkä osat identiteetistä ovat milloinkin korostuneet. 

Kaikki on liikkeessä ja epävarmaa.

Tämän päivän ihmisiä riivaavat epävarmat identiteetit: Aiemmin ihmiset ankkuroivat identiteettinsä rooliin ja statukseen suvun ja perheen jäseninä, palkan ansaitsijoina tai yrittäjinä ja yhteisön jäseninä. Tämä varmuus on pettänyt. Kaikki on liikkeessä ja epävarmaa. Näin myöskään identiteettiankkureita ei ole entiseen tapaan. 

Vahvat pärjäävät, heikot saattavat vetäytyä

Vahvan identiteetin omaavat ihmiset pärjäävät, mutta heikommille käy huonommin. Vaikeuksissa ovat myös ne, joiden identiteetin perustat, kuten työ- ja sosiaalinen status, murtuvat. Tällaiset ihmiset herkästi vetäytyvät ja katkeroituvat. Seurauksena voi olla myös piittaamattomuus ja jopa viha instituutioita ja sosiaalisia normeja kohtaan. 

Taloudellisen ja poliittisen vallan keskittymisen pyörteissä myös ihmisten tunne omasta kansalaisena olemisen identiteetistä rapautuu. Olenko minä tasavertainen kansalainen muiden rinnalla? Onko minulla mitään mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon edes lähiyhteisössäni? Kuka on kiinnostunut minun mielipiteestäni? 

Jos vastaus on kaikkiin kysymyksiin ei, ihmiset vetäytyvät kansalaisina. Tällaisia esimerkkejä näkee erityisesti miesten kohdalla joka päivä tarkkaillessaan sosiaalista ympäristöään. Se tekee surulliseksi.

Sisältö pohjautuu Aaro Harjun artikkeliin ”Identiteetit ajan pyörteissä”, joka julkaistiin Kansalaisyhteiskunnan verkkolehdessä 2.4.2013.

Lue lisää: