Siirry sisältöön
Tietopankki
Satu Korkeamäki
Julkaistu 26.11.2020

Organisaation toimintaa voi kehittää hiljaisen tiedon huomioimisella

Paras mahdollinen lopputulos hiljaisen tiedon jakamisessa saavutetaan asiantuntijuuden ja hiljaisen tiedon arvostamisella ja osallistumalla sekä osallistamalla toimintaan mukaan. Näin luodaan myönteistä toimintakulttuuria, jossa tiedon jakamisen käytännöt ovat osa organisaation perustoimintaa. Arkitoiminnassa mukana olevilla tiedon jakamisen keinoilla ja positiivisella toimintakulttuurilla on lopulta vaikutuksia yksilöiden ja yhteisön työhyvinvointiin ja tätä kautta saavutettuihin tuloksiin.

Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan yksilön kokemusten kautta kertynyttä osaamista ja näppituntumaa asioiden hoitamiseen. Puhutaan kokemusperäisestä tiedosta, tietämyksestä ja osaamisesta, jonka avulla yksilö osaa soveltaa faktatietoa erilaisissa tilanteissa. Asiantuntijoiden kokemuksen kautta kertyneen hiljaisen tiedon jakamisesta on hyötyä monestakin näkökulmasta. Asiantuntijoiden mainittu tietopääoma on tärkeä voimavara ja se vaikuttaa yhteiskunnassa organisaatioiden toiminnan onnistumiseen ja menestymiseen.

Eläköityminen ja työsuhteiden lyhytaikaisuus näkyy ajankohtaisena yhteiskunnallisena ilmiönä organisaatioissa, mukaan lukien järjestötoiminnassa. Asiantuntijoiden mukana poistuu tärkeätä kokemustietoa organisaatiosta, mikäli hiljaisen tiedon jakamiseen ei kiinnitetä huomiota.

Hiljaisen tiedon tunnistaminen on haastavaa sen abstraktin luonteen vuoksi. Erilaisilla menetelmillä ja keinoilla voidaan tehdä hiljaista tietoa näkyväksi ja jakaa sitä edelleen. Organisaatiossa onkin tiedostettava mitä kokemusperäistä tietoa tarvitaan tulevaisuudessa ja minkä hiljaisen tiedon jakaminen ei ole niin oleellista toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen kannalta, lisäksi on tunnistettava jakamiseen liittyvät haasteet.

Hiljaisen tiedon jakaminen, merkittävä seikka strategiassa

Opinnäytetyö ”Hiljaisen tiedon jakaminen – merkittävä seikka strategiassa” käsittelee aihetta niin käytännön kehittämisprojektin toteutuksen kuin tapaustutkimuksen näkökulmasta. Opinnäytetyön tarkoituksena on antaa työkaluja hiljaisen tiedon kokonaisuuteen kuuluvien tekijöiden hahmottamiseen, syventymiseen ja kehittämiseen.

Aineistossa kulkee mukana myös järjestötoiminnan näkökulma ja toiminnan tärkeys sektorille. Kokonaisuus sisältää myös pienen oppaan, eräänlaisen tutkimusaineiston yhteenvedon, organisaatioiden toiminnan tueksi, joka sopii esimiehille ja asiantuntijoille, jotka pohtivat omaa rooliaan ja osallistumisen mahdollisuuttaan hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisessä. Käsikirjamaisessa oppaassa on muutamia mallipohjia tiedon jakamisen tueksi ja perustietoa mm. osaamisen johtamiseen, innostavan toimintakulttuurin luomiseen ja ylläpitämiseen, kokemusperäisen tiedon jakamisen keinoihin ja onnistumisen arviointiin.

Opinnäytetyön kokonaisuus, tutkimusanalyysi ja opas, on luettavissa verkossa www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201501291743

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.

Julkaistu alunperin 2.3.2015