Siirry sisältöön
Tietopankki
Tuuli Liski
Julkaistu 11.11.2020

Ennustaako kulttuurin ja taiteen harrastaminen pitkäikäisyyttä?

Tuula Niemeläisen Pro gradu -tutkielman aiheena on kulttuuri- ja taideharrastusten vaikutus elinikään. Aihe on ajankohtainen, sillä vanhusten osuus väestöstämme on kasvanut viime vuosikymmenten aikana merkittäväksi. Vanhusten kasvava määrä on merkittävä tekijä muun muassa terveydenhoidon kannalta ja olisi toivottavaa, että nykyajan vanhuus olisi aktiivista ja tervettä aikaa.

Aktiivisuuden merkitys vanhusten virkeydelle ja terveydelle on laajasti tutkittu aihe. Niemeläisen painottama aktiivisen vanhenemisen teoria korostaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen aktiivisuuden merkitystä hyvään vanhenemiseen. Teorian mukaan aktiivisuuden säilyttäminen on paras tae onnistuneelle vanhenemiselle ja tyytyväiselle elämänasenteelle.

Kulttuuri- ja taideharrastusten sekä hyvän terveyden välillä on Niemeläisen mukaan todettu yhteys. Näiden harrastusten etuja ovat muun muassa mielihyvän tunteet, terveyden ylläpito, dementian ja masennuksen ehkäiseminen sekä sosiaalinen aktiivisuus. Esimerkiksi musiikin on todettu vaikuttavan minäkuvaan, muistoihin, synnyttävän elämyksiä, parantavan syke- ja hengitystilaa sekä tuottavan vireyttä.

Niemeläisen tutkielman tarkoituksena on selvittää kulttuuri- ja taideharrastusten yhteyttä pitkäikäisyyteen, jonka raja on tutkimuksessa asetettu 90 vuoteen. Harrastamista tarkastellaan tutkielmassa kahdessa eri muodossa. Aktiivinen harrastaminen tarkoittaa tutkimuskohteiden osallistuneen itse luomiseen ja passiivisessa osallistumisessa he vastaanottivat valmiita kohteita, kuten esimerkiksi konsertteja ja esityksiä.

Niemeläisen tutkielman aineistona toimii osa Jyväskylän yliopiston toteuttamasta ikivihreät-projektista. Kyseessä on laaja iäkkäiden jyväskyläläisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia kartoittava aineisto, josta Niemeläinen on valinnut analysoitavaksi osallistujien vastaukset koskien taiteen ja kulttuurin harrastamista. Aineisto on kerätty vuosien 1988–1998 välillä ja tutkittavat olivat vuosien 1904–1923 välillä syntyneitä. Tutkittavan ryhmän jäsenten kuolleisuutta seurattiin vuoden 2012 loppuun asti.

Tutkielman tulosten mukaan kulttuurin ja taiteen harrastaminen ennustaa pitkäikäisyyttä. Säännöllinen passiivinen harrastaminen lisäsi tutkittujen todennäköisyyttä elää pitkäikäisiksi 95 prosenttia ja säännöllinen aktiivinen harrastaminen lisäsi todennäköisyyttä 63 prosenttia verrattuna niihin, jotka eivät harrastaneet lainkaan kulttuuria ja taidetta. Niemeläisen esittelemiä tuloksia ei voi pitää kovin yllättävinä, sillä aiheesta on myös aiempaa kansainvälistä tutkimusta, jonka tulokset ovat samansuuntaisia. Niemeläinen toteaa itsekin havaintojensa tukevan aiemman tutkimuksen tuloksia.

Tuula Niemeläinen
Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto 2013

*Kirjaesittely, kirjoittanut Tuuli Liski

Arkistoitu sisältö

Tämä sisältö on siirretty palveluun editoimattomana sivuston edellisestä versiosta.